miércoles, 18 de febrero de 2009

Mal díஎ...
ஹாய் எஸ், தேபிநிடிவமேண்டே, உனோ தே எசொஸ் días என் ஃஉஎ ல மேஜோர் transición எ ல ஹோர தே அகோச்டர்சே, எஸ் ஈஸ்டண்டோ அகோச்டட ஹச்ட டோர்மிர்சே. Dormí soñando கோச் போநிடஸ், சுசெசொஸ் தன் magníficos ஃஉஎ உன்ன சபே சிம்ப்லேமேண்டே JAMÁS வான் எ பசர், கோமோ ல ப்ரோமேச கிம்ப்லிட, எல் சேர் ஃஉஎ அமோ செபட புண்டுஅல் எ இன்ச்ளுசோ இன்னோவடோர், ஃஉஎ மீ சொர்ப்றேண்ட அல்குன வெழ். Soñé ஃஉஎ ல்லேகப எ ல ஹோர என் ஃஉஎ மிஸ் ஹெர்மனஸ் சே புஎரோன் எ உன் எஷமெந் ஃஉஎ நோஸ் ஃஉஎ நோ லேஸ் ஹிசிஎரோன் பொரஃஉஎ நோ சே podía பகற் காண் தர்ஜெட; மீ ஒப்செர்வட டோர்மிட, ய சே அகோச்டப சுண்டோ எ மி, envolviéndome என் உன் அப்ரழோ கோம்ப்லேடமேண்டே இநெஷிஸ்தெந்தெ; அப்ரழோ ஃஉஎ, நோ está தே más தேசிர், ஈஸ்டுவே ஈஸ்பெரண்டோ காண் மொடிவோ பர்சியால்மேண்டே ஈஸ்பெசியால், பர்சியால்மேண்டே தே நட más ஃஉஎ கண் தே ரேசிபிர்லோ.
Ha sido el peor mesario de toda mi vida de pareja, la cual he vivido con él y sólo con él, porque nadie antes me había querido jamás; bien, antes hubo ocasiones en que no celebramos nada, incluso estuvimos separados en proceso de ver qué pasaba por un tiempecito para pensar en uno sin el otro. Pero esas veces lo sabíamos; al menos yo, lo sabía porque así lo habíamos predispuesto; hoy fue completamente distinto, de hecho todavía lo siento como algo diferente, nuevo en su mala manera, todo porque ayer se le ocurrió decirme que me vendría a ver en la mañana. Sabía que jamás en el mundo aparecería a las doce, como dijo que le gustaría -ய நோ க்ரெஒ ஃஉஎ ரேஅல்மேண்டே லே குச்டே, பொரஃஉஎ கிஅண்டோ எ அல்குயேன் லே குஷ்ட ய ஒ ஃஉஇஎரெ ஹசெர் அழகோ, லோ ஹசே-, así que esperé hasta las tres de la tarde. No apareció ni su sombra ni un llamado, ni siquiera un PÚTO MENSAJE; ergo, no se comunicaría conmigo, así que seguramente tendría algo en el eme ese ene. Por supuesto que así fue. Y qué rabia, de verdad qué rabia que por abc motivos no me contestase, sabiendo yo que él estaba ahí, que en vez de decirme "no, ya me da lata ir a verte, perra de mierda culiá fea", ESPERÓ HASTA LAS SEIS Y ALGO, HORA EN QUE TENDRÍA MARCHARSE PARA LLEGAR A UNA REUNIÓN FIJADA A LAS SIETE EN EL ESKOMBRO.
நோ டே வாய் எ ள்ளமர். நோ லோ haré நி ஹாய், நி mañana, நி பசடோ; ஈஸ்தாய் ப்ரொபுந்டமெந்தெ டோலிட, ஹச்ட லாஸ் entrañas, போர் தரமே கிஎண்ட ஹாய், என் மி ப்றேமேன்ச்ற்றுஅளிடாத் -லோ ஃஉஎ எஸ் முசோ பெஒர்-, தே ஃஉஎ "சகோ எல் மோனோ", கோமோ tú மிச்மோ அல்குன வெழ் லே டிஜிச்டே எ அல்குயேன், refiriéndote எ ஃஉஎ "yo la quiero más de lo que ella a mi". பேனோ, யோ நோ sé சி சாய் ரேஅல்மேண்டே estúpida ஒ முய் ரேச்போன்சப்லே அபர காண் எஸ்டஸ் கோச் தே பறேஜா, ஒ சி டே ஃஉஇஎரொ எத்மசியடோ கோமோ பர tomármelo எ ல லிகேற. எல் புண்டோ எஸ் ஃஉஎ ஈஸ்தாய் என்பிர்ம ஹச்ட லாஸ் கோகோஸ், எநோஜட, இரகிண்ட.
Si hoy volviera a saber de ti, cosa que sé que no pasará porque no me conectaré, no sabría qué decirte. Quizá te contaría que me comí todos los chocolates.
Bueno, para mi era importante, este día.
Al menos me siento lo bastante ocupada dandome vuelta el GTA, como para llorar.

1 comentario:

Anónimo dijo...

yo quiero seguir comiendo humitas pero no se puede, solo quiero que masacrón me compre luego el pinabook para jugar todo el día a los sims y no hacer nada más, porque todo lo demás es FOME excepto alcoholizarse con el lupo, idiota me hiciste perder le hiloe